Sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 21. 2. 2008

datum: 27.02.2008

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 21. 2. 2008, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 12. 2007 v predloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2008.

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona – skrajšani postopek.

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center (TŠC) Trate (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center (TŠC) Trate – prva obravnava.

8. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – druga obravnava.


9. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2008
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2008.

10. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2007 do 31.12.2007
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007.

11. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2008
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2008.

12. Koledar prireditev v letu 2008 v občini Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2008 v občini Gornja Radgona.
2. Komisija za prireditve določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna za leto 2008 do višine zagotovljenih sredstev na postavki prireditve.

13. Mnenje k imenovanju direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Norme BALE, 
**************************, za direktorico javnega Zavoda za kulturo turizem in promocijo Gornja Radgona.

14. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici nadzornega odbora in sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Ugotovi se, da Ivici MOČNIK
**************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave z dne 20.12.2007, preneha članstvo v Nadzornem odboru Občine Gornja Radgona z dnem 21.02.2008.
2. Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona se imenuje Bojan ERLIH, 
**************************.

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama