JAVNA RAZGRNITEV osnutka Načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči na območju občine Gornja Radgona (med 29.02.2008 in 30.03.2008)

datum: 05.03.2008

kategorija: Razpis

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 842-02/2008-211/ME
Datum: 29.02.2008


Na podlagi 98.člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečah UPB1 (Uradni list RS, štev. 51/2006) in 16.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, štev. 3/02,17/02-popravek in 17/06) župan Občine Gornja Radgona vabi vse zainteresirane naJAVNO RAZGRNITEV osnutka Načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči na območju občine Gornja Radgona,ki bo v času med 29.02.2008 in 30.03.2008 ob uradnih dnevih v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, G. Radgona (soba 24/I)

I.

Razgrnjen bo osnutek Načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči na območju občine Gornja Radgona.

II.

Pripombe in mnenja k načrtom lahko zainteresirani podajo pisno na razgrnitvi, po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-mail: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.

Vljudno vabljeni!


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.