Sklep o javni razgrnitvi predloga OPPN za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni

datum: 15.03.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je župan Občine Gornja Radgona sprejel naslednjiS K L E Po javni razgrnitvi 1. členJavno se razgrne predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta "ZA STANOVANJSKO POSLOVNO ZAZIDAVO OB DELAVSKI POTI" (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrica v januarju 2008 pod št. 31/07-OPPN.2. členPredlog OPPN bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, za čas 32 dni od dneva objave sklepa v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.3. členV času javne razgrnitve bo v sredo dne 09.04.2008 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona javna obravnava.
Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave.4. členTa sklep se objavi v lokalnem časopisu Prepih in na spletni strani Občine Gornja Radgona.


Številka: 350-04/2007-20/IP
Gornja Radgona, dne 12.03.2008


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Ureditvena situacija z oznako prerezov (PDF)