JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gornja Radgona

datum: 15.06.2008

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, naslednjeJAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičninI. Predmet prodaje:1. Poslovna stavba na Panonski 25 v Gornji Radgoni (poslovni prostori Medobčinskega društva invalidov Gornja Radgona in poslovni prostori elektro trgovine EHO-KAT d.o.o.) v velikosti 124,54 m2 na parc. št. 338, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 58.765,00 EUR.

2. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 61.300,00 EUR. Po zemljišču poteka dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d. iz Gor. Radgone. Služnost dostopa se po odprodaji ohrani, kar se uredi v kupoprodajni pogodbi. Poslovno-stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta, prednja stran objekta gledano iz Jurkovičeve ulice pa mora zadržati sedanji zunanji videz.

3. Poslovna stavba na Cankarjevi 5 v Gornji Radgoni (stari vrtec) v velikosti 411,44 m2 na parc. št. 27/9, k.o. Police s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 3606 m2 na parc. št. 21, k.o. Police, vse skupaj za izhodiščno ceno 152.575,00 EUR.

4. Poslovno-stanovanjska stavba na Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti 111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 43/68) s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 130/144), vse skupaj delež občine za izhodiščno ceno 38.743,17 EUR.

5. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (med nasipom in makadamsko cesto pri betonarni Tivadar) v izmeri 1070 m2 na parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 21.400,00 EUR.

6. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 778 m2 na parc. št. 1137/23, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 13.552,76 EUR. 7. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 717 m2 na parc. št. 1137/24 in v izmeri 34 m2 na parc. št. 1139/6, obe k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeni, obe za izhodiščno ceno 13.082,42 EUR.

8. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 734 m2 na parc. št. 1137/25, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 12.786,28 EUR.

9. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 747 m2 na parc. št. 1137/26, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 13.012,74 EUR.

10. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 857 m2 na parc. št. 1137/27 in v izmeri 99 m2 na parc. št. 1137/28, obe k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeni, obe za izhodiščno ceno 16.653,52 EUR.

11. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 804 m2 na parc. št. 1137/29, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 14.005,68 EUR.

12. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 879 m2 na parc. št. 1139/8, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 15.312,18 EUR.

13. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 483 m2 na parc. št. 546/8, v izmeri 301 m2 na parc. št. 546/9 in v izmeri 209 m2 na parc. št. 582/9, vse k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljene, vse za izhodiščno ceno 17.576,10 EUR.

14. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 554 m2 na parc. št. 585/5, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 9.805,80 EUR.

15. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 590 m2 na parc. št. 585/6, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 10.443,00 EUR.

16. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 643 m2 na parc. št. 585/7, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 11.381,10 EUR.

17. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah) v izmeri 3899 m2 na parc. št. 188, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 829/3737), delno komunalno opremljeno, delež občine za izhodiščno ceno 56.653,00 EUR.

18. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah) v izmeri 1617 m2 na parc. št. 189, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 105.914,00 EUR.

19. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah) v izmeri 3988 m2 na parc. št. 229, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 245.262,00 EUR.

20. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni v velikosti 56,20 m2, na parc. št. 728/6, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 29.570,00 EUR.

21. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni v velikosti 36,68 m2, na parc. št. 728/6, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 20.902,00 EUR.

22. Stanovanje št. 7 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni v velikosti 62,80 m2, na parc. št. 230/18, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 69.582,00 EUR.

23. Stanovanje št. 6 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni v velikosti 85,50 m2, na parc. št. 230/18, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 83.448,00 EUR.


Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.

Na zemljiščih, oz. na nepremičninah pod zap. št. od 6. do 16. je možna gradnja individualnih stanovanjskih hiš, medtem ko je na zemljiščih pod zap. št. 17. do 19. možna gradnja poslovno-stanovanjskih in večstanovanjskih stavb v skladu z določili in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate". Vsa stanovanja pod zap. št. 20. do 23. so nezasedena, oz. prazna. II. Pogoji razpisa:1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
 da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
 da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
 da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
 izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno.

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 7. 7. 2008 do 15.00 ure na naslov:OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: "JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"4. Ponudbi je treba priložiti:
- potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe
- potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno – kupljeno". Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.

Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.