Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR v Medobčinskem inšpektoratu občin Gornja Radgona in Apače

datum: 18.11.2008

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona in Občina Apače, Apače 42/b, 9253 Apače, za Medobčinski inšpektorat občin Gornja Radgona in Apače, na podlagi 56. člena in v skladu s 1. odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
INŠPEKTOR
v Medobčinskem inšpektoratu
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I.

Poleg pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:
- univerzitetna izobrazba ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
- aktivno znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
- opravljen strokovni izpit za inšpektorja;- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeno usposabljanje opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
- vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi;
- izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških;
- vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja;
- samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa;
- vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa;
- nudenje pravne in strokovne pomoči.
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidati opravljal izpit in leto opravljanja izpita;
4. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;
5. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Medobčinskemu inšpektoratu občin Gornja Radgona in Apače, pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu predstojnik medobčinskega inšpektorata opravljal v nazivu inšpektor III z možnostjo napredovanja v naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Medobčinskega inšpektorata v prostorih Občine Gornja Radgona na Partizanski 13 v Gornji Radgoni in na terenu na območju Občine Gornja Radgona in Občine Apače.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto inšpektor III" na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona in Občine Apače. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po končanem postopku izbire. Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Darji Močnik na telefonski številki 02/564-38-18.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

V Gornji Radgoni, 10. 11. 1008

ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

ŽUPAN OBČINE APAČE
dr. Darko ANŽELJ, l.r.