Obvestilo o možnosti uveljavljanja višje sile zaradi posledic poletnih neurij za nosilce kmetijskih gospodarstev - prijave višje sile je potrebno sporočiti z zahtevkom na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) do 5. dec

datum: 27.11.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

V nadaljevanju je predstavljeno obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 26. 11. 2008, ki je dosegljivo na naslednji spletni povezavi (klikni):http://www.mkgp.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/943/5863/?cHash=65b69844b1Audio datoteka sporočila za javnost (mp3; 2,1 MB)

* * *Možnost uveljavljanja višje sile zaradi posledic poletnih neurij Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko zaradi škode po poletnih neurjih s točo prijavijo višjo silo za neposredna plačila, kot je določena v Uredbi o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu. To lahko storijo, če je nosilec kmetijskega gospodarstva na občino oddal zahtevek "Izredna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče" in je občinska komisija za oceno škode potrdila 51 ali več odstotkov poškodovanosti. Prijavo višje sile je potrebno sporočiti z zahtevkom na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) do 5. decembra 2008.Podatke o oškodovancih, ki so jih prizadela neurja z vetrom in točo v dneh 13. in 14. julija, 8. avgusta, 15. in 16. avgusta ter 23. avgusta 2008 so pripravile občinske komisije za ocenjevanje škode. Te podatke so občinske komisije posredovale Upravi za zaščito in reševanje, ta pa naprej na ministrstvo in so objavljeni na spletni strani ministrstva v rubriki "Aktualne teme".

Objavljen je seznam vseh oškodovancev z vsemi odstotki poškodovanosti. ARSKTRP lahko prizna višjo silo na osnovi prijave in dokazil. V tem primeru so nosilci kmetijskih gospodarstev upravičeni do neposrednih plačil, pridelovalci hmelja pa do proizvodno vezanega plačila za hmeljišča v obdelavi.
Višja sila in njeno uveljavljanjeČe nosilec kmetijskega gospodarstva zaradi višje sile oziroma izredne okoliščine ne more izpolni svojih obveznosti v zvezi z zahtevki za uveljavljanje neposrednih plačil, ker so bile kmetijske rastline, ki jih je spomladi posejal in prijavil na zbirni vlogi 2008 tako poškodovane, da je zemljišča, na katerih so bile te rastline, predčasno preoral in želi zato uveljavljati višjo silo na teh zemljiščih, mora v skladu Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2008 to pisno sporočiti ARSKTP v desetih delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori. V vlogi navede GERK-e, ki so bili predčasno preorani in razlog (npr: Toča mi je dne 23. avgusta popolnoma uničila pridelek koruzo, zato sem jo preoral).
V hmeljiščih, kjer je bil zaradi naravne nesreče pridelek hmelja poškodovan pred obiranjem hmelja in nosilec kmetijskega gospodarstva zaradi višje sile ne izpolnjuje pogoja, da je bil hmelj, dejansko pridelan in obran, mora to pisno sporočiti ARSKTRP v desetih delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori na posebnem obrazcu.
Kot dokazilo za višjo silo se upoštevajo podatki iz obrazca "Izredna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče", ki ga je nosilec posredoval na občino, v kolikor je občinska komisija za oceno škode te podatke potrdila oz. podatki o škodi, ki jo je na podlagi posredovanega obrazca ugotovila občinska komisija. Te podatke bo ARSKTRP pridobila sama.