Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2009 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA - rok do vključno 22. junija 2009

datum: 28.05.2009

kategorija: Razpis

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:RAZPISNA DOKUMENTACIJA (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Na podlagi 9. in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21/06 – UPB1, 47/08) in določil Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 48/2008) objavljamJAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2009I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov in projektov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2009.II. UPRAVIČENCI do sredstev so kmetijska društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež in delujejo na območju občine Gornja Radgona ter društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini Gornja Radgona, združujejo pa najmanj deset članov društva iz območja občine Gornja Radgona.III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU IN MERILA: Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirana po zakonu o društvih,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
• da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
• da delujejo najmanj eno leto,
• da izpolnjujejo pogoje in merila tega razpisa in k razpisu priložijo vso popolno zahtevano dokumentacijo,
• da se vključujejo v aktivnosti v Občini in o tem vodijo evidenco,
• da v tekočem letu še niso prejeli sredstev za te namene iz proračuna.

Merila so objavljena pod točko 3 v razpisni dokumentaciji. IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV znaša 5.000 EUR.V. ROK ZA PORABO SREDSTEV Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.VI. ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGERok za vložitev vloge je do vključno 22. junija 2009.Vloga se odda neposredno v sprejemni pisarni Občine Gornja Radgona (1. nadstropje) ali pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naslova Občine in oznako "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – PROGRAMI KMETIJSKIH DRUŠTEV!". Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.VII. DATUM ODPIRANJA VLOGOdpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija najkasneje v roku 5 dni od poteka roka za vložitev vlog.VIII. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.IX. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJAVloga za razpis mora biti vložena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila oz. izjave, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
- vsak delavnik v času uradnih ur v tajništvu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona,
- na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si .

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri Majdi Ferenc vsak delavnik na tel. št.
02/564 38 31 ali na elektronskem naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si X. UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SOFINANCIRANJANamen sofinanciranje so upravičeni stroški za izvedene aktivnosti, programe in projekte s strani društva. Sredstva za investicije v prostore in opremo niso upravičeni stroški.XI. OBRAVNAVA VLOG IN NAČIN OBVEŠČANJAPravočasno prispele vloge obravnava in ocenjuje komisija, ki jo imenuje župan. Vloge, ki ne bodo prispele v razpisanem roku, se s sklepom zavrže, neutemeljene pa se zavrne.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni od vročitve poziva za dopolnitev. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.
Komisija najkasneje v roku 15 dni od roka za oddajo vloge na javni razpis pripravi predlog razdelitve sredstev, na podlagi katerega občinska uprava najkasneje 20 dni od roka za oddajo vloge izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.XII. NENAMENSKA PORABA SREDSTEVČe društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.


Številka: 330-5/2009-U106
Datum: 26. 5. 2009


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.