Razpis za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2009 - rok do 17. 8. 2009

datum: 29.06.2009

kategorija: Razpis

Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 8/97 in 22/99) Komisija za priznanja, pohvale in nagrade občinskega sveta Občine Gornja Radgona objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJOBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2009

1. Občina Gornja Radgona podeljuje priznanja posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam, društvom ter drugim pravnim osebam za njihove dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnostih.

2. Priznanja občine Gornja Radgona so:
grb občine
- zlati
Zlati grb občine se podeljuje za življenjsko delo prejemnika, ki je bilo izredno pomembno za razvoj in ugled občine.
- srebrni
Srebrni grb občine se podeljuje za zelo pomembne dosežke v 20-letnem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
- bronasti
Bronasti grb občine se podeljuje za velike uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

listina Občine Gornja Radgona
Listina Občine Gornja Radgona se podeli za enkratno dejanje ob izredni požrtvovalnosti, hrabrosti in človekoljubnosti in pri izjemnih dogodkih.

3. Občina Gornja Radgona podeljuje tudi priznanje častnega občana in nagrado akademika dr. Antona Trstenjaka.
častni občan občine
Naziv častni občan občine se podeli posamezniku za njegov izjemni prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka
Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli posamezniku za njegovo življenjsko delo kot izredno velik prispevek ali opravljen doktorat znanosti na področju kulture, izobraževanja ali na drugih področjih dela v dobro Občine Gornja Radgona. Dobitniki te nagrade so lahko posamezniki tudi iz drugih občin, če se njihova dela nanašajo neposredno na Občino Gornja Radgona.

4. Vsako leto se podeljuje po eno priznanje (1 zlati grb, 1 srebrni grb, 1 bronasti grb,1 naziv častni občan, 1 nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka in 1 listina občine).

5. Predlagatelji za priznanja Občine Gornja Radgona so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije, skupina ljudi in posamezniki. Predlagatelj zase ne more posredovati predloga za podelitev priznanja.

6. Pisni predlogi z obrazložitvami se posredujejo na naslov:
Občina Gornja Radgona, Občinski svet, Komisija za priznanja, pohvale in nagrade, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako "Razpis – občinska priznanja", in sicer do 17. 8. 2009.

KOMISIJA ZA PRIZNANJE,
POHVALE IN NAGRADE