Sklepi 23. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 12. 2009

datum: 04.01.2010

kategorija: Sklepi občinskega sveta

 

Dnevni red in sprejeti sklepi 23. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo, dne 23. 12. 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje občinskega sveta

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 11. 2009 v predloženi vsebini.

 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 (druga obravnava)

SKLEP:

1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami.

2.      Ob prvem rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010 je med drugim potrebno upoštevati predloge, ki sta jih podala Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in Komisija za prireditve.

 

7.      Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.

 

8.      Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2010

SKLEP:

1.      Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2010 znaša 0,001801 EUR.

2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

 

9.      Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona

SKLEP:

1.      Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0566 EUR.

2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

 

10.  Sklep o prodajni ceni storitve oskrbe s pitno vodo ter o višini obračunanega stroška omrežnine

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o prodajni ceni oskrbe s pitno vodo ter o višini obračunanega stroška omrežnine.

 

11.  Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2010

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2010.

 

12.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta