JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega delovnega mesta: ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA II v Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

datum: 22.01.2010

kategorija: Razpis

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska c. 11, 9250 Gornja Radgona, na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta :

 

ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA II
v Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

  

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       najmanj višja strokovna šola;

-       najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;

-       znanje uradnega jezika;

-       aktivno znanje tujega jezika (angleški ali nemški jezik pisno in ustno);

-       vozniški izpit kategorije: B;

-       računalniško znanje (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, programiranje, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov, računalniško oblikovanje);

-       komunikativnost in iznajdljivost v različnih situacijah;

-       zaželjena je licenca za lokalnega turističnega vodnika, ni pa pogoj.  

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

-       posredovanje najrazličnejših turističnih in drugih informacij v turistično informacijskem centru;

-       sprejem naročil za turistična vodenja in izvedba vodenj v slovenskem in tujih jezikih;

-       pomoč pri oblikovanju in vzdrževanju spletnih strani, pomoč pri zbiranju, urejevanju in pripravi podatkov, informacij in drugih gradiv, vodenje evidenc in drugih statističnih podatkov;

-       sprejem strank v turistično informacijskem centru;

-       pomoč pri izvedbi načrta trženja turistične ponudbe;

-       pomoč pri pripravi in izvedbi animacije različnih vrst;

-       pomoč pri organiziranju in izvedbi turističnih programov in prireditev;

-       pomoč pri izvajanju projektov;

-       sodelovanje na turističnih borzah in drugih prireditvah.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.      izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.     opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

3.     kratek tabelarični življenjepis in kratko osebno predstavitev;

4.      izjavo o izpolnjevanju pogoja glede licence za lokalnega turističnega vodnika;

  

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu Organizator turističnega vodenja II. Z izbranim kandidatom  bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2010. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Tic-a v Negovskem gradu v Negovi in  v prostorih Tic-a v Gornji Radgoni. 

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto Organizator turističnega vodenja II« na naslov Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska c. 11, 9250 Gornja Radgona, in sicer do 9. 2. 2010. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@kultprotur.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po končanem izbirnem postopku. 

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, na telefonski številki 02 / 564 89 07. 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.