NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin

datum: 11.01.2010

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 4. točke 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 100/09)

  

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin 

  

I. Predmet prodaje:

1.     Stavbno zemljišče v Policah (funkcionalno zemljišče pri obstoječem stanovanjskem objektu) v izmeri 383 m2 na parc. št. 921/6, k.o. Police, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2.366,94 EUR.

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.
 

Številka zadeve: 46502-3/2001-U111
Datum:  11. 1. 2010

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.