Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo referenduma o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

datum: 12.05.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

POGOJI (PDF)

* * *
OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN 
 

 

 

Številka: 4221-1/2010-U105
Datum: 11.05.2010

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) objavlja župan Občine Gornja Radgona

 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

 ZA IZVEDBO REFERENDUMA O ZAKONU O RATIFIKACIJI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE

  

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Občina Gornja Radgona ponuja organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške spodaj naštete vrste plakatnih mest: 

1. Stalna plakatna mesta:

Na stalnih plakatnih mestih v občini, s katerimi upravlja občina, je uporaba plakatnih mest brezplačna. Razpored plakatiranja v sodelovanju z izvajalcem plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, določi občinska uprava Občine Gornja Radgona. Pri plakatiranju so vse stranke, liste in posamezniki enakopravni. Občinska uprava izda po pridobitvi vloge organizatorju referendumske kampanje odločbo, s katero določi uporabo plakatnih mest. 

2. Dodatna plakatna mesta:

Plakatiranje na teh mestih je opredeljeno v III. poglavju tega navodila. 

3. Dostava podatkov:

Vsak organizator mora občinski upravi sporočiti osebne podatke tistega, ki je zadolžen za izvajanje referendumske propagande na območju Občine Gornja Radgona. Ta oseba bo v primeru kršitev nastopila v vlogi odgovorne osebe pravne osebe.

O vseh kršiteljih bo občinska uprava Občine Gornja Radgona sproti obveščala javnost.
 

II. STALNA PLAKATNA MESTA  

Stalna plakatna mesta so objekti za lepljenje plakatov, katerih lastnica je Občina Gornja Radgona.
 

III. DODATNA PLAKATNA MESTA  

Župan je v Občini Gornja Radgona določil začasne lokacije za postavitev plakatnih mest, na katere lahko vsak organizator referendumske kampanje postavi po en objekt – pano oziroma reklamni objekt. O načinu postavitve (vrstni red oz. mikrolokacija) se organizatorji dogovorijo z izvajalcem plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Primerne lokacije za postavitev začasnih plakatnih mest v občini so javne površine: Trg svobode v Gornji Radgoni, zelenice levo in desno na avtobusni postaji v Gornji Radgoni, na panojih oziroma avtobusnih postajališčih, na zelenici med cesto in parkirnim prostorom pred bivšim mejnim prehodom v Gornji Radgoni, na zelenicah levo in desno v Kerenčičevi in Panonski ulici, pri vodni črpalki na Apaški cesti (križišče z Grajsko cesto), Prežihova ulici (zelenica pri transformatorju), Maistrov trg (nasproti Trstenjakovega doma), Mladinska ulica (na zelenicah ob pločnikih ter med Marjanco in železniško progo), Ul. Cirila Metoda (zelenica ob cesti), v centrih vseh naselij, na kandelabrih javne razsvetljave, na zelenicah ob avtobusnih postajališčih. Plakati ne smejo biti večji od 120 x 70 cm. 

Občinska uprava izda po pridobitvi vlog organizatorjev odločbo, s katero dovoli uporabo javne površine v občini. 
 

IV. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST  

Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v Občini Gornja Radgona se vsak organizator sam dogovori z uporabnikom zemljišča in upravljalcem kategoriziranih in nekategoriziranih cest.

Možne lokacije plakatnih mest, ki niso določena s tem navodilom, so še:

  • izložbena okna poslovnih prostorov
  • obstoječi reklamni objekti v občini, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb
  • ograje
  • fasade objektov
  • zelenice zunaj cestnega omrežja

Na teh mestih lahko organizatorji postavljajo plakatne objekte pod naslednjimi pogoji:

  • da imajo soglasje lastnika prostora, objekta ali zemljišča.


Pri tem mora biti plakat pritrjen tako, da ne posega v javno površino, da ne ovirajo že postavljenih objektov, to je njihove preglednosti in ne ovirajo cestnega prometa. 

Za lokacije ni potrebno posebno dovoljenje upravnega organa.
 

V. Na vseh plakatnih mestih se na podlagi odloka o občinskih taksah v občini Gornja Radgona ne plačuje občinska taksa.
 

VI. Plakatiranje na zgoraj določenih lokacijah razen plakatiranja iz IV. poglavja izvaja izvajalec plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki opravi samo plakatiranje ter plakate in panoje tudi odstrani. Zato je treba pri izvajalcu plakatiranja podati zahtevek za postavitev oziroma se dogovoriti za tehnično izvedbo plakatiranja med referendumsko propagando. Vlogo lahko podate pisno ali osebno pri odgovorni osebi izvajalca, Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, tel. (02) 564 48 00, gsm: (041) 534 922. Stroške nameščanja panojev in plakatov krije organizator volilne kampanje sam. Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji. Odstraniti jih mora najkasneje v petih dneh po končani referendumski kampanji.

Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na prostorih, ki niso dodeljena listi, bodo nemudoma odstranjena na stroške tistega, ki jih je postavil oz. objavil. Postavitev objekta brez dovoljenja je prekršek, objekt pa bo nemudoma odstranjen na stroške lastnika.

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.