Obvestilo glede izvajanja Odloka o občinskih cestah v občini Gornja Radgona

datum: 24.03.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

* * *

Spoštovani! 

V času, ko se na poljih in drugih površinah opravljajo spomladanska opravila, vas kot lastnik občinskih cest želimo posebej opozoriti, da je zaradi varstva občinskih cest in prometa na njih potrebno spoštovati določila Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 54/09 z dne 1. 12. 2009), predvsem pa 47. člen omenjenega odloka, ki ga citiramo: 

47. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej) 

(1)      Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del te, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost promet na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali na objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakšna koli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.

(2)      Prepovedano je predvsem:

1.        odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;

2.        puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;

3.        ovirati odtekanje vode s ceste;

4.        z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;

5.        voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;

6.        postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;

7.        nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;

8.        odlagati na brežinah ceste kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete;

9.        nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;

10.    poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo;

11.    uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;

12.    puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako drugače onesnaževati cesto;

13.    puščati na cesti živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;

14.    voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15.    namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;

16.    orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo, s ten, da se razdalja 4 oziroma 1 m meri od zunanjega dela cestišča, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in jarki ali naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu;

17.    obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;

18.    zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;

19.    vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

20.    odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje ali onemogočanje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa;

21.    izvajati kakršnakoli dela ali ukrepe, ki bi lahko poškodovala cesto ali cestne odseke. 
 

Uporabnike občinskih cest posebej opozarjamo, da vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil. 

V izogib eventuelnim nepotrebnim zapletom pri uporabi občinskih cest ponovno vljudno naprošamo vse uporabnike, da se vzdržijo ravnanj, ki bi utegnila škodovati cesti ter ovirati ali ogrožati promet na njej.