Obvestilo o postavitvi turistične in druge obvestilni signalizacije ob državnih in občinskih cestah v občini Gornja Radgona - rok za oddajo vlog do 15. junija 2010

datum: 20.05.2010

kategorija: Razpis

 

Obvestilo o postavitvi turistične in druge obvestilni signalizacije ob državnih in občinskih cestah v občini Gornja Radgona


Obveščamo vas, da smo v občini Gornja Radgona pripravili Elaborat o turistični in drugi obvestilni signalizaciji, na podlagi katerega bo vzpostavljen učinkovit sistem usmerjanja in obveščanja. Pri izdelavi Elaborata je bil v celoti upoštevan Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06), na posameznih lokacijah pa izkazane potrebe za usmerjanje določenih ciljev. 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 29/97) v 67. členu določa, da prometno signalizacijo na državnih cestah postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje Direkcija RS za ceste, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
Direkcija RS za ceste odloča o predlogih za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije zainteresiranih pravnih in/ali fizičnih oseb. 

V skladu z vsemi zakonskimi določili, s celostno podobo urbane opreme ter z upoštevanjem prometne varnosti v cestnem prometu, so se že določile glavne točke/stacionaže za nosilce tabel, na katerih bodo lamele oziroma usmerjevalne table.
Stroške izdelave in postavitve je dolžan poravnati posameznik ali podjetje, proti čigar objektu se usmerja. Pri postavitvi imajo prednost lamele širšega družbenega pomena. Če bodo prostorske možnosti dopuščale, bo mogoče postaviti tudi lamele s komercialno vsebino (gospodarski objekti). 

V kolikor bi želeli, da se na te nosilce doda tudi vaša lamela z vašim znakom podjetja, vas prosimo, da nas do 15. junija 2010 o tem obvestite z izpolnjenim obrazcem, ki je kot priloga tega obvestila objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si. Ker je prostor za postavitev lamel omejen, vaša prijava/vloga še ne pomeni dejanske postavitve. 


Številka: 322-1/2008-U106
Datum: 17. 5. 2010

                                                                                             OBČINSKA UPRAVA
                                                                                      OBČINE GORNJA RADGONA


PRIPONKE:

OBVESTILO (PDF)

OBRAZEC - VLOGA za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS) (PDF)
OBRAZEC - VLOGA za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS) (DOC)