Obvestilo o javnih razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: UKREP 311, UKREP 312, UKREP 321, UKREP 323

datum: 16.06.2010

kategorija: Razpis

OBVESTILO (PDF)

Več o navedenih in ostalih javnih razpisih na: www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/

* * *

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP) razpisuje:

 

JAVNI RAZPIS ZA UKREP 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2010 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10.000.00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP. 

Najvišja stopnja pomoči znaša 60% upravičenih stroškov, od tega znaša delež evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež republike Slovenije pa 25%. V primeru naložbe v obnovljive vire se stopnja pomoči poveča za 10%. 

mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji. 

http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Najvišja stopnja pomoči znaša 60 odstotkov upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotkov. 

Cilj ukrepa: Prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka. 

http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/

http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.


JAVNI RAZPIS ZA UKREP 321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4.268.889 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP. 

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30.6.2015.

Cilj ukrepa: S podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti enake možnosti dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem in gospodarstvom v Pomurju. To je zlasti pomembno na območjih, kjer so t.i. bele lise. Bele lise predstavljajo območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki in območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa. 

http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.


JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323 – OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA


Javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja pa sofinancira naslednje aktivnosti:

  • Nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina)
  • Muzeji na prostem
  • Eko-muzeji
  • Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine
  • Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno dediščino določenega območja

V sklopu razpisa so lahko vlagatelji tako občine kot fizične in pravne osebe. Najvišja vrednost naložbe je lahko 300.000 €. Sofinancira se samo investicije, ki se bodo izvedle izven naselij s statusom mesta Razpisanih je 8 mio. €. Razpis je odprt do porabe sredstev.