JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2011 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA - rok do vključno 3. 5. 2011

datum: 15.04.2011

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2011 je bil objavljen v lokalnem časopisu Prepih, dne 15. 4. 2011. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosegljiva v priponkah spodaj:

JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2011 (PDF)


RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2011 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2011 (DOC)


* * *

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43/08), objavlja Občina Gornja Radgona

 

J A V N I   R A Z P I S
za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture
v Občini Gornja Radgona za leto 2011

 

1.      Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

2.     Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2011.

3.      Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-         imajo sedež v Občini Gornja Radgona,
-         so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
-         imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
-         imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
-         vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
-         imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.

4.        Nameni, ki so predmet sofinanciranja:
-         program redne dejavnosti društva;
-         udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah;
-         nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi,…);
-         strokovno izpopolnjevanje.

5.     Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

6.     Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v občinski upravi Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona, v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si.

7.      Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov v letu 2011, znaša 38.000,00 EUR.

8.   Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43/08).

9.   Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 3. 5. 2011. Prijave, prispele po roku, ne bodo obravnavane.

10.  Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis za programe kulturnih društev v letu 2011«.

11.   Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.

12.    Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janji Osojnik, na tel. št. 02/564-38-31.

 

Številka: 610-1/2011-U102                                                                        ŽUPAN
Gornja Radgona, 13. 4. 2011                                                  OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                         Anton KAMPUŠ l.r.