Sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 8. 12. 2011

datum: 16.12.2011

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 8. 12. 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2011 v predloženi vsebini, vključno s predlaganima pripombama. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Gornja Radgona – druga obravnava. 

7.      Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podeljevanju priznanj v Občini Gornja Radgona – druga obravnava. 

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni. 

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek). 

10.  Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni. 

11.  Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

12.  Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona. 

13.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2012
SKLEP:
1.      Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2012 znaša 0,001872 EUR.
2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih. 

14.  Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
SKLEP:
1.      Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0588 EUR.
2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.01.2012. 

15.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Negova za leto 2010
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Negova za leto 2010. 

16.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v Odboru za mednarodno sodelovanje
SKLEP:
1.      Ugotovi se, da je mag. Jasni KOLARIČ iz 
***********************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 1. 8. 2011 prenehalo članstvo v Odboru za mednarodno sodelovanje pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.
2.      Za nadomestnega člana Odbora za mednarodno sodelovanje se imenuje Milan KRIŽAN, 
***********************************

17.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona in svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
SKLEP:
1.      Ugotovi se, da je Vinku Rousu iz 
***********************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 18. 8. 2011 prenehalo članstvo in funkcija predsednika v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona in članstvo v svetu javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota.
2.      Za nadomestnega člana v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona se kot predstavnik ustanovitelja imenuje Dragica Černe, 
***********************************.
3.      Za nadomestnega člana v svetu javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se kot predstavnik ustanovitelja s strani Občine Gornja Radgona imenuje mag. Suzana Bračič, 
***********************************

18.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članom sveta ter imenovanju predstavnika občine v svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
SKLEP:
1.      Ugotovi se, da je na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 41/2011) v svetu zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona prenehal mandat imenovanim predstavnikom s strani Občine Gornja Radgona, in sicer:
     -          Miran DOKL, 
***********************************,
     -          Zvonko GREDAR, 
***********************************,
     -          Ivan KAJDIČ, 
***********************************.
2.      V svet zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se kot predstavnik ustanoviteljice s strani Občine Gornja Radgona imenuje Zvonko GREDAR, 
***********************************

19.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu v Nadzornem svetu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
Ugotovi se, da je mag. Zlatku ERLIHU iz 
***********************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 9. 11. 2011 prenehalo članstvo v Nadzornem svetu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. 

20.  Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Gornja Radgona
SKLEP:
Občina Gornja Radgona daje predhodno pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke mag. Carmen Šeruga Bednar, univ. dipl. socialne delavke, 
*********************************** za direktorico Centra za socialno delo Gornja Radgona. 

21.  Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
SKLEP:
V svet javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Franc GOMBOŠI, 
***********************************

22.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 8. 12. 2011 (PDF)