JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2012 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 31. 1. 2012)

datum: 16.01.2012

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS  za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2012 je bil objavljen v lokalnem časopisu Prepih, dne 15. 1. 2012. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosegljiva v priponkah spodaj:

JAVNI RAZPIS (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - KOMPLET.pdf 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - I. DEL.doc 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - II. DEL (OBRAZCI).doc 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - III. DEL (PRAVILNIK).doc

Primer urnika vadbe.doc


* * *
                                                                                                                     

Rok prijave na razpis je 31. 1. 2012.

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03-ZOPA; v nadaljevanju Zakon) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007), objavlja Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2012

 

1.    Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

2.    Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu. 

3.    Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2012 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona v naslednjih okvirnih predvidenih višinah: 

01 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE    40.700,00 EUR 

0101 ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK    2.600,00 EUR 

010101 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok    2.600,00 EUR 

-    naučimo se plavati    1.300,00 EUR 

-    ciciban planinec     300,00 EUR 

-    programi redne vadbe    1.000,00 EUR 

0102 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK    30.900,00 EUR 

010201 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok     7.200,00 EUR 

-    naučimo se plavati    2.200,00 EUR 

-    drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok    1.200,00 EUR 

-    šolska športna tekmovanja    3.800,00 EUR 

010202 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport    23.700,00 EUR 

-    strokovni kader    11.500,00 EUR 

-    najem objektov    6.600,00 EUR 

-    materialne stroški programov    5.600,00 EUR 

0103 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE    7.200,00 EUR 

010203 Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport    7.200,00 EUR 

-    strokovni kader    5.200,00 EUR 

-    najem objektov    2.000,00 EUR 

03 ŠPORTNA REKREACIJA    6.000,00 EUR 

-    najem objektov    6.000,00 EUR 

04 KAKOVOSTNI ŠPORT    4.634,00 EUR 

-    najem objektov    4.634,00 EUR 

05 VRHUNSKI ŠPORT     1.500,00 EUR 

-    športni dodatek    1.500,00 EUR 

07 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU    4.250,00 EUR 

0701 ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE KADROV V ŠPORTU    4.250,00 EUR 

-    usposabljanje strokovnih kadrov    2.700,00 EUR 

-    spopolnjevanje strokovnih kadrov    1.500,00 EUR 

08 DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ, ZAVODOV    43.800,00 EUR 

0801 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV    42.800,00 EUR 

    - 75 % delovanje društev kakovostnega športa    32.100,00 EUR 

    - 25 % delovanje društev rekreativnega športa    10.700,00 EUR 

0802 DELOVANJE OBČINSKIH ZVEZ IN ZAVODOV    1.000,00 EUR 

    - delovanje športnih zvez     1.000,00 EUR 

10 ŠPORTNI OBJEKTI    3.800,00 EUR 

1002 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV    3.800,00 EUR 

    - vzdrževanje športnih površin in objektov     3.800,00 EUR 

19 DRUGO    9.100,00 EUR 

1901 ŠPORTNE PRIREDITVE    4.000,00 EUR 

1919 POSEBNI PROGRAMI    5.100,00 EUR
 

4.    Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2012, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007). 

5.    Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2012. 

6.    Okvirna višina predvidenih razpisanih sredstev, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 za sofinanciranje zgoraj navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu znaša 113.734,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180562 – Sofinanciranje programov športnih društev. Občina Gornja Radgona si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se le-ta v postopku sprejemanja proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 spremeni. 

7.    Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012. 

8.    Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do najkasneje 31. januarja 2012. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (ga. Marija Holer, soba 20). Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Prijava na Razpis za šport 2012 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami, v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vloge, ki bodo prejete po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 

9.    Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma v četrtek 9. februarja 2012. Odpiranje vlog ne bo javno. 

10.    Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ga. Marija Holer, soba 20. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona. 

11.    O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog oziroma najkasneje v osmih dneh od uveljavitve proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012, če proračun Občine Gornja Radgona za leto 2012 do izteka roka 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog še ne bo uveljavljen.

 

Datum: 28.12.2011
Številka: 671-1/2012-U103 

                                                                                                                       ŽUPAN
                                                                                               OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Anton KAMPUŠ, l.r.