Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

datum: 10.05.2012

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin - Stavbno zemljišče v Očeslavcih (PDF)

* * *

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 1. točke 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za prodajo nepremičnin 

I. Predmet prodaje:

1.      Stavbno zemljišče v Očeslavcih v izmeri 100 m2, parc. št. 354/1, k.o. Očeslavci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.004,00 EUR.

Kupec se zavezuje, da bo poravnal 2% davek na promet z nepremičninami ter vse ostale stroške v zvezi z overitvijo pogodbe in vpisom v zemljiško knjigo. 

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.

Številka zadeve:  47810-1/2012-U111
Datum:  10. 5. 2012
 
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.