JAVNO NAZNANILO o ponovni javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona s poudarkom na poselitvenih območjih

datum: 19.10.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO (PDF)

JAVNO NAZNANILO-OPN-OGR-19.10.2012.jpg

* * *

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008), župan Občine Gornja Radgona s tem 

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o ponovni javni razgrnitvi

Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona

s poudarkom na poselitvenih območjih

  

I.

Občina Gornja Radgona naznanja ponovno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona (v nadaljevanju dopolnjen osnutek OPN) s poudarkom na uskladitvi poselitvenih območjih v občini Gornja Radgona. 

II.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN bo potekala od 29. 10. 2012 do vključno 28. 11. 2012, v prostorih Občine Gornja Radgona v delovnem času (soba št. 39, II. nadstropje). 

III.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava v veliki sejni sobi občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, dne 21. 11. 2012, ob 17.00 uri. 

IV.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na zmanjšana območja stavbnih zemljišč (izbrise) v dopolnjenem osnutku OPN. Pisne pripombe na razgrnjeno gradivo lahko zainteresirani občani in drugi subjekti podajo na javni obravnavi, jih vpišejo v knjigo pripomb, jih posredujejo po pošti na Občino Gornja Radgona ali elektronski naslov: (v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Ponovna javna razgrnitev OPN«). 

V.

Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si ter oglasnih deskah krajevnih skupnosti.  

 

Številka: 3500-01/2007-U107
Gornja Radgona, dne 18. 10. 2012

                                                                                                           ŽUPAN
                                                                                      OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                Anton KAMPUŠ, l.r.