Sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 11. 2012

datum: 27.11.2012

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne 20. 11. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta in zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta

SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 9. 2012 v predloženi vsebini.
2.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 10. 2012 v predloženi vsebini.

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.      Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava.

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek.

8.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

9.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

10.  Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

11.  Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

12.  Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

13.  Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 584/2 in 586/4 k.o. Zbigovci

SKLEP:
1.      Nepremičnini parc. št. 584/2, k.o. 195 Zbigovci, pot v izmeri 325 m2 in parc. št. 586/4, k.o. 195 Zbigovci, pot v izmeri 255 m2 se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.

14.  Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 927/34 k.o. Mele

SKLEP:
1.      Nepremičnini parc. št. 927/34, k.o. 186 Mele, pot v izmeri 585 m2 se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.

15.  Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Hercegovščak, Lastomerci, Negova, Orehovci, Police, Stavešinci in Zbigovci

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Hercegovščak, Lastomerci, Negova, Orehovci, Police, Stavešinci in Zbigovci.

16.  Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za zemljišče parc. št. 601/1, k.o. Spodnja Ščavnica

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč, za zemljišče parc. št. 601/1, k. o. Spodnja Ščavnica.

17.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

 

SKLEPI 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 11. 2012 (PDF)