Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«

datum: 25.02.2013

kategorija: Sporočilo za javnost

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (PDF)

POVZETEK ZA JAVNOST - Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (PDF)

* * *

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1.12.2008) je župan Občine Gornja Radgona, sprejel naslednji 

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«

 

1. člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (v nadaljevanju dopolnjen osnutek ZN Trate), ki ga je izdelal IPG, Inženiring, Projektiranje, Gradnja, Igor Pivec, s. p., Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona, v januarju 2013 pod št. 50-2/2012. 

2. člen

Dopolnjen osnutek ZN Trate bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, za čas 18 dni, in sicer od 04.03.2013 do vključno 21.03.2013. 

3. člen

V času javne razgrnitve bo v sredo, dne 20.03.2013, ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, javna obravnava.

Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirana javnost poda v času javne razgrnitve v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave. 

4. člen

Ta sklep se objavi v lokalnem časopisu Prepih, na spletni strani Občine Gornja Radgona in oglasni deski Občine Gornja Radgona. 


Številka: 35005-2/1999
Gornja Radgona, dne 25. 2. 2013

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Anton KAMPUŠ, l.r.