JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2013 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 5. 7. 2013)

datum: 22.05.2013

kategorija: Razpis

PRIPONKE:

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2013 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za sofinanciranje programov turističnih društev  v občini Gornja Radgona v letu 2013 (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA za sofinanciranje programov turističnih društev  v občini Gornja Radgona v letu 2013 (PDF)

* * *   

Občina Gornja Radgona, na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/2008) in določil Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 75/2012), objavlja 
 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2013 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti turističnih društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:
–        izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
–        izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
–        spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
–        akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
–        organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
–        aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
–        izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
–        oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu.

Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.
 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE IN PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirana po zakonu o društvih,
- da imajo sedež na območju občine Gornja Radgona,
- da je njihova osnovna dejavnost turizem,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
- da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
- da delujejo najmanj eno leto,
- da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.
 

3. VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSLKIH SREDSTEV:

Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je 8.000,00 EUR.

Če sredstva za sofinanciranje projektov društev ne bodo porabljena, se bodo razdelila med prijavljena društva, glede na število prostovoljnih sodelovanj na občinskih prireditvah.
 

4. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA:

Komisija pri izboru programov in projektov za višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov po Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/2008).

Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost točke se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

Pri izvedenih aktivnostih v kraju, kjer je možno sodelovanje več društev, se za organizacijo in izvedbo prireditev poda pisno soglasje Krajevne skupnosti, v kateri ima društvo sedež.
 

5. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti kuverti z oznako:

»Ne odpiraj – javni razpis za programe v turizmu«  do vključno 5. julija 2013. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
        -     v tajništvu občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13;
        -     na spletni strani občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
        -     na spletni strani PORA-e:  www.pora-gr.si

Vse informacije glede razpisa dobite na tel. številki 564 38 35 (Majda Ferenc) ali po elektronski pošti: .
 

6. OBRAVNAVA VLOG

Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo pogoje 2. in 3. člena Pravilnika. Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov v skladu z merili, ki so bila navedena v javnem razpisu oz. v razpisni dokumentaciji in v skladu, ki jih določa Pravilnik.

Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.

Komisija najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči, se uredijo s pogodbo.
 

7. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV

Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine.

 

Številka: 322-1/2013-U106
Datum:   22. 5. 2013

                                                                                                                     ŽUPAN
                                                                                                 OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                            Anton KAMPUŠ l.r.