Namera za oddajo javnega prostora v brezplačno uporabo

datum: 18.04.2014

kategorija: Razpis

Namera za oddajo javnega prostora v brezplačno uporabo (PDF)

* * * 

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:

Številka: 350-1/2010-231-U111
Datum:  18. 4. 2014
 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), objavlja Občina Gornja Radgona, naslednjo

 

 NAMERO ZA ODDAJO  JAVNEGA PROSTORA V BREZPLAČNO UPORABO

 

1.      člen

Občina Gornja Radgona namerava oddati v brezplačno uporabo javni prostor v izmeri cca 700 m2 v prodnati izvedbi (zunanji plato; parc. št. 106/7, 107/2, 107/4, vse k.o. Gornja Radgona) ter javni WC v izmeri cca 20 m2 (parc. št. 107/6, k. o. Gornja Radgona), za opravljanje gostinske dejavnosti v sezoni (predvidoma marec – november) na platoju ob obrežju reke Mure v Gornji Radgoni. Vse zainteresirane pozivamo, da podajo vlogo o zainteresiranosti. 

Javni prostor se oddaja brezplačno uporabo za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.
 

2.      člen

Občina je v okviru projekta ''Skupni urbani in krajinski prostorski razvoj obrežij reke Mure v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu - z akronimom SKUPAJ'' zgradila odprt dostop do reke Mure z urejenim platojem in carinskim parkom. Objekt se nahaja na eminentni lokaciji neposredno ob državnem mostu čez reko Muro v starem mestnem jedru. V neposredni bližini so tudi urejeni javni sanitarni prostori ter priključek za vodo in elektriko. Na platoju se bo najemniku omogočila postavitev manjšega premičnega objekta (kot npr. premični šank) ter postavitev miz,  stolov ter senčnikov. Trajna postavitev objekta ni mogoča.
 

3.      člen

Uporabnika bremenijo v času sezone obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja celotnega platoja (čiščenje, odvoz odpadkov) in čiščenje javnih sanitarnih prostorov. 
 

4.      člen

Vsi zainteresirani za najem, lahko podajo vloge o zainteresiranosti do vključno 8. 5. 2014, do 12.00 ure.  
 

5.      člen

Vloge je potrebno oddati na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

Na vlogi mora bit označeno »Ne odpiraj - prijava za najem platoja ob obrežju reke Mure v Gornji Radgoni«. 

Kontaktna oseba občine je Daniel Veberič. 

 

                                                                                                                                                     ŽUPAN
                                                                                                                                OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                                                             Anton KAMPUŠ, l.r.