JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2014 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 30. 6. 2014)

datum: 28.05.2014

kategorija: Razpis

PRIPONKE:

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2014 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za sofinanciranje programov in projektov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2014 (DOC) 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA za sofinanciranje programov in projektov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2014 (PDF)  

* * *   

Občina Gornja Radgona, na podlagi 9. in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21/06 – UPB1, 47/08), Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36/07)  in določil Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 75/12 in 83/13), objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in projektov kmetijskih društev
v občini Gornja Radgona v letu 2014

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev s področja kmetijstva, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:

–        pomen društva za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,

–        izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,

–        izdajanje promocijskega materiala (zgibanka, brošura, ipd.),

–        spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih društva,

–        akcije na področju ohranjanja čistega okolja in  urejanja in olepšanja okolja, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,

–        organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,

–        aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,

–        izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,

–        aktivnosti za večanje prepoznavnosti in ugleda kmetijstva ter področje delovanja društva.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu.

Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE IN PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS:

Na razpis se lahko prijavijo društva in združenja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–        da so registrirana po zakonu o društvih in je njihova glavna dejavnost kmetijstvo,

–        da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,

–        da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,

–        da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,

–        da delujejo najmanj eno leto,

–        da izpolnjujejo pogoje in merila tega razpisa in k prijavi za razpis priložijo vso popolno zahtevano dokumentacijo,

–        da izvajajo in se vključujejo v aktivnosti na območju Občine Gornja Radgona in o tem vodijo evidenco,

–        da v tekočem letu iz občinskega proračuna še niso prejeli sredstev za te namene.

 

3. VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV:

V proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014, so v sklopu programa kmetijstva zagotovljena sredstva v višini 5.400,00 EUR. 

Upravičenci do sredstev so kmetijska društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež in delujejo na območju občine Gornja Radgona ter društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini Gornja Radgona, združujejo pa najmanj eno tretjino članov društva iz območja občine Gornja Radgona.

 

4. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV:

Komisija pri izboru programov in projektov  višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov v sklopu razpisne dokumentacije.

Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost točke se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

Pri izvedenih aktivnostih v kraju, kjer je možno sodelovanje več društev, se za organizacijo in izvedbo prireditev poda pisno soglasje Krajevne skupnosti, v kateri ima društvo sedež.

 

5. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti kuverti z oznako:

»Ne odpiraj – javni razpis za programe kmetijskih društev«  do vključno 30. junija 2014.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

-          v tajništvu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13;

-          na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si

-          na spletni strani razvojne agencije PORA Gornja Radgona:  www.pora-gr.si

Vse informacije glede razpisa dobite na tel. številki 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali po elektronski pošti: .

 

6. OBRAVNAVA VLOG

Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov in projektov v skladu z merili, ki so bila navedena v javnem razpisu oz. v razpisni dokumentaciji.

Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.

Komisija najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in posameznim upravičencem pomoči, se uredijo s pogodbo. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.

 

7. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV

Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine.

 

Številka: 330-1/2014-U106
Datum:   28. 5. 2014

                                                                                                                         ŽUPAN
                                                                                                     OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                               Anton KAMPUŠ, l.r.