JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 14. 7. 2014)

datum: 19.06.2014

kategorija: Razpis

Na podlagi  87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11) in  17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), objavlja Občina Gornja Radgona, naslednji:

JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (PDF)

OBRAZEC - VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (PDF)
OBRAZEC -VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (DOC)
 
* * *

Na podlagi  87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11) in  17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), objavlja Občina Gornja Radgona, naslednji
 

J A V N I    R A Z P I S
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona
 

1. PREDMET RAZPISA 

1.1. Predmet razpisa

Občina Gornja Radgona razpisuje oddajo stanovanj v najem, in sicer:

1.      enosobno stanovanje št. 216 na Mladinski 15 v Gornji Radgoni, v velikosti 38,10 m², najemnina znaša 126,12 EUR, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju;

2.      dvosobno stanovanje št. 120 na Mladinski 13 v Gornji Radgoni, v velikosti 66,38 m², najemnina znaša 214,47 EUR, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju;

3.      in drugih stanovanj v lasti Občine Gornja Radgona in Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo izpraznila v stanovanjskem bloku na Kocljevi 15, 17 in 19 v Gornji Radgoni ter na Mladinski 13 in 15 v Gornji Radgoni.

 

Oblikovana bo lista B,  na katero se bodo uvrstili prosilci, ki imajo dohodke, določene v tabeli 2.2 in ki so po pravilniku glede na dohodek zavezani plačati varščino.

 

Stanovanja na Kocljevi 15, 17, 19 in na Mladinski 13, 15 se oddajo v najem upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za listo B.

 

1.2. Neprofitna najemnina

Najemnina za neprofitna stanovanja je določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter o merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03,  142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS). 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s pravilnikom in Stanovanjskim zakonom.
 

1.3.  Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov gospodinjstvaPovršina stanovanja s plačilom varščine – lista B
1-članskood 20 m2 do 45 m2
2-članskonad 30 m2 do 55 m2
3-članskonad 30 m2 do 55 m2
4-članskonad 55 m2 do 82 m2
5-članskonad 65 m2 do 95 m2
6-članskonad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. 

2. RAZPISNI POGOJI 

2.1. Splošni pogoji

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tisti prosilci, ki imajo na dan pred objavo razpisa stalno prebivališče na območju Občine Gornja Radgona. 

2.2. Dohodkovni kriterij

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa, to je v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2013 znašala 997,01 EUR.

 

Velikost gospod.                 LISTA B
                                        %               Meja dohodka/mesec
                                                                (neto dohodek)
 

1-člansko    od 90 do 200         nad    897,30 do 1.994,00

2-člansko    od 135 do 250       nad 1.346,00 do 2.492,50

3-člansko    od 165 do 315       nad 1.645,10 do 3.140,60

4-člansko    od 195 do 370       nad 1.944,20 do 3.688,90

5-člansko    od 225 do 425       nad 2.243,30 do 4.237,30

6-člansko    od 255 do 470       nad 2.542,40 do 4.685,90

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem  25 odstotnih točk za listo B.
 

2.3. Premoženje prosilca

Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev v točki 2.1. in 2.2. izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

-          da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike in solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

-          da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja. Upošteva se tudi vrednost premoženja, kupljenega na leasing.

 

2. 4. Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu

Na razpisu ne morejo sodelovati:

-          tisti, ki imajo na dan zaključka razpisa neporavnane zapadle obveznosti do razpisnika oziroma upravnika stanovanj,

-          tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Gornja Radgona ali Stanovanjskega sklada RS.
 

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH RAZMER PROSILCEV

Stanovanjske in socialne razmere bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa Pravilnik ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom. 

3.1. Splošne in dodatne prednostne kategorije prosilcev

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok,  invalidi in družine z invalidnim članom, prosilci z daljšo delovno dobo, žrtve nasilja v družini in  osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. 

Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnjem odstavku, se v skladu s 6. členom Pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:

-          prosilci z daljšo dobo bivanja v Občini Gornja Radgona; upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa, v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo;

-          prosilci, ki imajo daljšo delovno dobo,

-          prosilci z doseženo srednjo, višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo,

-          zaposlenost oz. dohodek v prosilčevi družini. 

3.2. Točkovno vrednotenje prednostnih kategorij 

Prednostne kategorije opredeljene v točki 3.1. se točkujejo z naslednjo višino točk: 

RAZPIS za neprofitna stanovanja v najem-APRIL 2014-tabela3.jpg 

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, ima prednost prosilčeva družina, v kateri sta dve osebi zaposleni za nedoločen čas.
 

4. PLAČILO VARŠČINE

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša dve mesečni najemnini za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so zavezani plačati upravičenci pred prevzemom stanovanja. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.
 

5. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge v glavni pisarni Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, v prvem nadstropju, pisarna št. 25 oziroma je dosegljiva na spletni strani Občine Gornja Radgona http://www.gor-radgona.si/ pod sporočilno rubriko razpisi

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,66 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-UPB5). Upravna taksa se plača v sprejemni pisarni Upravne enote Gornja Radgona, dokazilo o plačilu pa je potrebno priložiti vlogi. 

Vlogo z vsemi dokazili je možno oddati v glavni pisarni Občine Gornja Radgona (pisarna št. 25) vsak delovnik ali poslati priporočeno po pošti na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, Gornja Radgona, s pripisom »Za javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem« najkasneje do vključno 14. 7. 2014. Kot pravočasna se šteje tudi vloga dana priporočeno na pošto na dan 14. 7. 2014. 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi  listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

 

K vlogi prosilec obvezno priloži naslednja dokazila:

1. izjavo o premoženjskem stanju prosilca  (obrazec. št. 1), 

2. izjavo o izpolnjevanju pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v skladu s Pravilnikom in izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov (obrazec. št. 2), 

3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v koledarskem letu pred letom razpisa (osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz naslova študentskega dela, invalidnina, dohodek iz kmetijstva, itd.). Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, pomoči za opremo novorojenca, stroški za prevoz na delo in prehrano med delom, štipendije in drugi prejemki namenjeni za izobraževanje, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče, denarne socialne pomoči, itd.), (obrazec št. 3, 4 in 5), 

4. opis stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer (obrazec št. 6), 

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena, kupoprodajna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek ipd., (V kolikor so prosilec in ostali družinski člani, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, prijavljeni na ločenih naslovih, je potrebno za vsak naslov posebej dostaviti dokazilo o statusu  stanovanja). 

6. fotokopijo pogodbe ali odločbe o zaposlitvi, 

Prosilec k vlogi priloži po potrebi (neobvezne priloge):

1. točkovalni zapisnik za stanovanje (Obr. 3,19);

2. obojestransko podpisano izjavo  o obstoju izvenzakonske skupnosti (obrazec št. 7);

3. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;

4. zdravniško potrdilo o nosečnosti (pri številu družinskih članov se upošteva tudi zdravniško izkazana nosečnost);

5. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

6. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;

7. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija spričevala oz. diplome);

8. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

9. dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);

10. potrdilo osebnega zdravnika,  iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali kateri od družinskih članov boleha za konično boleznijo zgornjih dihal ali astmo;

11. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;

12. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča  - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo psihosocialno pomoč ob nasilju;

13. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja; 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša  30 dni od objave razpisa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku roka udeležencem razpisa ne vrača.
 

6. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje seznama upravičenca za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. 

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na seznam upravičencev in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku 60 dni po zaključku razpisa. 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na seznam upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči župan Občine Gornja Radgona. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev. Z uspelimi upravičenci bo sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenci, ki neupravičeno zavrnejo dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzovejo, se črtajo iz seznama upravičencev. 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.
 

Številka: 3523-3/2014-U101
Datum: 19. 6. 2014

 

                                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                              OBČINA GORNJA RADGONA
                                                                                                            Anton KAMPUŠ, l.r.