Sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 10. 7. 2014

datum: 15.07.2014

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 10. 7. 2014, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 17. 4. 2014 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (druga obravnava). 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (skrajšani postopek). 

8.      Odlok o dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek). 

9.      Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek. 

10.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek), z vsemi prilogami. 

11.  Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (druga obravnava). 

12.  Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona kot ustanovitelj daje soglasje k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., katerega je sprejel in predložil Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.. 

13.  Sklep o potrditvi idejne zasnove celostne grafične podobe blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje idejno zasnovo celostne grafične podobe blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«, na podlagi katere se pristopi k izvajanju aktivnosti za dokončno izvedbo celostne grafične podobe in implementacijo blagovne znamke. 

14.  Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste in so last Občine Gornja Radgona. 

15.  Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014 (2. del)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014 (2. del). 

16.  Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013, ki obsega:
–      pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013,
–      pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013,
–      pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2013,
–      ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev. 

17.  Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2013 (AUDIT-IN d.o.o.)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2013, katerega je pripravilo podjetje AUDIT-IN d.o.o.. 

18.  Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona, in sicer:
1.      V Občinsko volilno komisijo Občine Gornja Radgona se imenujejo:
          1.      Branko BORKO, ************************** – predsednik komisije,
          2.      Danica DVANAJŠČEK, ************************** – namestnica predsednika komisije,
          3.      Vesna DOKL, ************************** – članica komisije,
          4.      Jožica RAVNIKAR, ************************** – namestnica članice,
          5.      Milan NEKREP, ************************** – član komisije,
          6.      Aleš AUGUŠTIN, **************************  – namestnik člana,
          7.      Natali ROŠKAR, ************************** – članica komisije,
          8.      Vesna KOTNIK KAJDIČ, ************************** – namestnica članice.
2.      Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
3.      Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona (Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010).
4.      Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Gornja Radgona in se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih. 

19.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

  

SKLEPI 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 10. 7. 2014 (PDF)