Sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 12. 2014

datum: 29.12.2014

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 18. 12. 2014, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta in zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014 v predloženi vsebini. 

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Karolini STAROVASNIK, s stalnim prebivališčem ************************.  

5.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

6.      Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2015
SKLEP:
1.      Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2015 znaša 0,001924 EUR.
2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje. 
 

7.      Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1.      Imenuje se Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v sestavi:
         -        Dr. Suzana BRAČIČ,  ************************
         -        Marija FLEGAR,  ************************
         -        Zlatko MULEC,  ************************
         -        Marta NJIVAR, ************************
         -        Zlatko ŠAJHAR,  ************************
2.      Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Gornja Radgona. 
 

8.      Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta
SKLEP:
Za člane Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
-        Ivanka HIBLER, ************************
-        Ivan KAJDIČ, ************************
-        Alenka KAUČIČ************************
-        Miroslav NJIVAR, ************************ 
-        Tamara ŠMELC, ************************
-        Aleksander VOGRINEC, ************************
-        Dušan ZAGORC, ************************ 

SKLEP:
Za člane Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
-        Anton KAMPUŠ, ************************
-        Branko KLUN, ************************
-        Dr. Peter KRALJ, ************************
-        Mag. Nataša LORBER, ************************
-        Konrad NIDERL, ************************
-        Janez PERKO, ************************
-        Maksimiljan VAJS, ************************ 

SKLEP:
Za člane Odbora za družbene dejavnosti se imenujejo:
-        Mag. Norma BALE, ************************
-        Vitomir DUNDEK, ************************
-        Franek RADOLIČ, ************************ 
-        Ingeborg IVANEK, ************************ 
-        Branko KLUN, ************************
-        Franc SATLER, ************************ 
-        Marjana ŽNUDERL, ************************ 

SKLEP:
Za člane Odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
-        Mag. Norma BALE, ************************
-        Drago CETL, ************************
-        Martina FERENC, ************************
-        Franek RADOLIČ, ************************ 
-        Karolina STAROVASNIK, ************************ 
-        Sabina STRANJŠAK, ************************
-        Peter ŽNIDARIČ, ************************ 

SKLEP:
Za člane Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se imenujejo:
-        Mihael BREZNIK, ************************
-        Miran DOKL, ************************
-        Zvonko GREDAR, ************************
-        Vladimir DRVARIČ, ************************
-        Dr. Peter KRALJ, ************************
-        Urška MAUKO TUŠ, ************************
-        Anton ROŽMAN, ************************

SKLEP:
Za člane Odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
-        Vera GRANFOL, ************************
-        Zvonko GREDAR, ************************
-        Slavko HAJDINJAK, ************************
-        Žaneta JAGERIČ, ************************
-        Anton KAMPUŠ, ************************
-        Branko KOCBEK, ************************
-        Romana SLAVIČ ŽNUDERL, ************************ 

SKLEP:
Za člane Statutarno pravne komisije se imenujejo:
-        Ivan KAJDIČ, ************************
-        Ivan KRAMBERGER, ************************
-        Pia RAVTER, ************************
-        David ROŠKAR, ************************
-        Dušan ZAGORC, ************************ 

SKLEP:
Za člane Komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
-        Andrej BOHINEC, ************************
-        Branislav HABJANIČ, ************************
-        Branko KLUN, ************************
-        Miroslav NJIVAR, ************************ 
-        Dušan ZAGORC, ************************  

SKLEP:
Kot občasno delovno telo se ustanovi sedemčlanska Komisija za prireditve.
·         Naloga komisije je, da po sprejemu Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona za tekoče leto določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna za tekoče leto do višine zagotovljenih sredstev na postavki za promocijske prireditve.
·         Komisija kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta obravnava in daje mnenje glede sprejema vsakoletnega koledarja prireditev v občini.
·         Komisija po potrebi kot posvetovalno delovno telo sodeluje tudi pri organizaciji določenih občinskih prireditev.
Za člane Komisije za prireditve se imenujejo:
-        Aleš CELCAR, ************************
-        Vladimir DRVARIČ, ************************
-        Tamara DUH, ************************
-        Anica KOCBEK, ************************
-        Simona KRALJ ROŠKAR, ************************
-        Boris MAZOVEC, ************************
-        Franek RADOLIČ, ************************
 

9.      Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SKLEP:
1.      Ustanovi se občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
         -        Stanko ISKRA, ************************ 
         -        Zdenka IVAJNŠIČ, ************************
         -        Konrad NIDERL, ************************
         -        Stanislav KLUBAN, ************************
         -        Janez KRALJ, ************************
         -        Ivan KRAMBERGER, ************************
         -        Peter ŽNIDARIČ, ************************
2.      Svet deluje kot posvetovalno telo župana in opravlja naloge, določene v Zakonu o voznikih (ZVoz). Za delovanje sveta se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
3.      Svet šteje sedem članic in članov. Mandatna doba sveta traja štiri leta.
 
 

10.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

11.  Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja Radgona 

12.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

 

SKLEPI 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 12. 2015 (PDF)