Sklepi 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 2. 2015

datum: 04.03.2015

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v ponedeljek, dne 23. 2. 2015, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 12. 2014 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava.
2.      Pred objavo odloka v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, opravi ZVKD, OE Maribor tehnično revizijo vseh parcelnih številk navedenih v odloku in se za objavo le-te korigira s stanjem na dan sprejema odloka.
3.      ZVKD, OE Maribor občini dostavi tudi revidirane končne verzije izvirnikov načrtov, ki so sestavni del tega odloka v skladu z 10. členom odloka. 

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni. 

7.      Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena navedene nepremičnine, ki so v celoti last občine in predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste. 

8.      Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini parc. št. 1331/1 in 1331/2, k.o. Negova
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnini parc. št. 1331/1 in 1331/2, k.o. Negova. 

9.      Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov, javnih podjetij ter sklada
SKLEP:
1.      Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona se imenujejo:
- Irena DRESLER, **************************
- Ingeborg IVANEK, **************************
- Boštjan FLEGAR, uslužbenec Občinske uprave Občine Gornja Radgona
2.      Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova se imenujejo:
- Alenka KAUČIČ, **************************
- Karolina STAROVASNIK, **************************
- Vladimir MAUKO, uslužbenec Občinske uprave Občine Gornja Radgona
3.      Za člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona se imenuje:
- Vlado ŠIŠKO, **************************
4.      Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona se imenujejo:
- Tomaž MUNDA, **************************
- Branko KOCBEK, **************************
- Vladimir MAUKO, uslužbenec Občinske uprave Občine Gornja Radgona
5.      Za članico Sveta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona se imenuje:
- Mag. Norma BALE, **************************
6.      Za člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se kot predstavnik ustanoviteljice imenuje:
- Zvonko GREDAR, **************************
7.      Za člane Sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona se imenujejo:
- Tamara ŠMELC, **************************
- Urška MAUKO TUŠ, **************************
- Dušan ZAGORC, **************************
8.      Za člane Sveta javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona se imenujejo:
- Miran DOKL, **************************
- Ingeborg IVANEK, **************************
- Vera GRANFOL, **************************
9.      Za člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje:
- Miran DOKL, **************************
10.  Za člana Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona se imenuje:
- Miroslav NJIVAR, **************************
11.  Za člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. se imenujeta:
- Dr. Peter KRALJ, **************************
- Branko KOCBEK, **************************
12.  Za člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o. se imenuje:
- Mag. Zlatko ERLIH, **************************
Za namestnika člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o. se imenuje:
- Stanislav SAKOVIČ, **************************
13.  Za člane Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Gornja Radgona se imenujejo:
- Dragica ČERNE, **************************
- Milan NEKREP, **************************
- Franek RADOLIČ, **************************
14.  Ugotovi se, da z dnem 23.02.2015 z imenovanjem novih članov preneha mandat vsem dosedanjim članom, ki so bili kot predstavniki občine imenovani v svete javnih zavodov, javnih podjetij in sklada, navedenih v tem sklepu.
 

10.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem
SKLEP:
1.    Ugotovi se, da je Sabini STRANJŠAK, **************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 3. 2. 2015 prenehalo članstvo v Odboru za kmetijstvo in turizem pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.
2.    Za nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem se imenuje Boris MAZOVEC, **************************. 

11.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

12.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 2. 2015 (PDF)