4. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 3. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 12.03.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2014-OS/4-F1
Datum:   12. 3. 2015
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 26. marca 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (druga obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

6.      Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

7.      Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis za nadstandardne storitve ter predlogu nove cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA – obrazložitev Zora BORKO, predstavnica Zavoda za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona

8.      Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za navedene nepremičnine v k.o. Plitvički Vrh in Spodnja Ščavnica – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

9.      Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 – obrazložitev Boštjan FLEGAR, višji svetovalec v občinski upravi

10. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

11. Koledar prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Norma BALE, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

12. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

13. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

  

                                                                                                             ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.

 
KOMPLETNO GRADIVO za 4. redno sejo OS - 26. 3. 2015 (PDF) - 12. 3. 2015

DODATNO GRADIVO za 4. redno sejo OS - 26. 3. 2015 (PDF) - 26. 3. 2015

SPREJETI SKLEPI 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 3. 2015