9. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 28. 12. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 14.12.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/9-F1
Datum:   14. 12. 2015
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v ponedeljek, 28. decembra 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,

v avli Osnovne šole Gornja Radgona, Prežihova ulica 1. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta in 8. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

a)      Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta

b)     Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

c)      Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem

d)     Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Odboru za mednarodno sodelovanje

e)      Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva dvema članoma ter imenovanju nadomestnih članov v Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo

f)      Sklep o imenovanju dveh predstavnikov uporabnikov v Svet javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (prva obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

7.      Predstavitev in potrditev Idejnega projekta »Večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona« ter potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja Večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona« – obrazložitev Aleksander Saša OSTAN, predstavnik projektantske ekipe, Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi in dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave

8.      Poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

9.      Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega porabnika družbe Komunala Radgona, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št. 575/2 k.o. Lomanoše, 583/7 k.o. Zbigovci in 1312/6 k.o. Negova – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

11. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

12. Sklep odpisu višine odpusta dolgov s strani vrtca in osnovnih šol – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

13. Sklep o nasprotovanju 54., 55. in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave

14. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2016 – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 9. redno sejo OS - 28. 12. 2015 (PDF) - 14. 12. 2015