Obvestilo o javnem razpisu Ministrstva za gosp. razvoj in tehnologijo: Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018)

datum: 16.06.2016

kategorija: Razpis

Obveščamo vas, da je v petek, 10.6.2016 na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) vključno z razpisno dokumentacijo z navodili za prijavitelje: 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/ 

(http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074)  

* * *
POVZETEK:
Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016–2018)

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Turistični proizvod je po tem razpisu kombinacija izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov v povezavi z njihovim obiskom turistične destinacije.

Pod pojmom nov turistični proizvod se po tem razpisu smatra turistični proizvod, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije.

Pod pojmom inovativen turistični proizvod se po tem razpisu smatra turistični proizvod s karakteristikami, ki ga razlikujejo od podobnih turističnih proizvodov na trgu (pod trgom je mišljeno vsaj območje Slovenije) in vsebuje elemente nenavadnosti, izvirnosti, sistemskega poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma.

Razpis se izvaja na območju Vzhodne kohezijske regije in na območju Zahodne kohezijske regije.

Upravičeni stroški:

Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških) in so neposredno povezani s predmetom razpisa. Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo naslednji stroški (v neto znesku brez DDV):

Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
1. svetovanje,
2. oblikovanje (grafična podoba vsebin),
3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
4. oglaševanje,
5. specializacija. 

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:

Upravičenci
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oziroma srednje veliko podjetje v skladu s pogoji opredeljenimi v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije, L 187/2014, str.1).

Kolikor je v projekt razvoja novega ali inovativnega turističnega proizvoda vključenih več MSP-jev, se kot upravičenec po tem razpisu smatra nosilec projekta (prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv pri implementaciji projekta. Upravičenec bo kot edini pogodbeni partner z ministrstvom deležen pravic in obveznosti iz naslova tega razpisa. 

Pogoji za prijavo:

Splošni pogoji za prijavitelja:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji oziroma v primeru, da je prijavitelj tuja pravna oseba (v času prijave mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za sprejem pošte), mora pred podpisom pogodbe imeti registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom razpisa)
- ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji
- in druge pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo. 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 4.199.142,18 EUR. 

Višina sofinanciranja:
Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70 % upravičenih stroškov, upoštevaje dejstvo, da sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis« in se dodeljujejo v skladu s priglašeno s shemo »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016). 

Rok: Način prijave: popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim odpiranjem najkasneje do 12. ure. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 22. 2. 2017. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. 8. 2016. Naslednji odpiranji bosta 7. 12. 2016 in 22. 2. 2017.