OBVESTILO o novih cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Gornja Radgona - od 1. 8. 2016 dalje

datum: 29.07.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO - nove cene storitev ravnanja z odpadnimi vodami (PDF)  - Komunala Radgona d.o.o. dne 25. 7. 2016

* * *

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 13. redni seji dne 7. 7. 2016 obravnaval in sprejel Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona. Nove cene bodo začele veljati s 1.8.2016.

Istočasno je na isti seji Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejel tudi Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2016, s katerim bo Občina Gornja Radgona za leto 2016 subvencionirala 50 % cene omrežnine (cena uporabe javne infrastrukture) iz dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Gornja Radgona. Cena s subvencijo iz prejšnjega odstavka se zaračuna samo fizičnim osebam, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo oziroma gospodinjstvom.

Oba akta sta objavljena v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, št. 4/2016 z dne 15.07.2016.


V nadaljevanju je informativno priložena primerjava spremembe cene na mesečni položnici (del gradiva 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona):

-
- Informativni primerjalni izračuni položnic novih cen (brez subvencije) (PDF)