Sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 9. 9. 2016

datum: 15.09.2016

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v petek, dne 9. 9. 2016, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 7. 7. 2016 v predloženi vsebini z dopolnitvijo, da se popravi zapisano vprašanje Miroslava Njivarja na strani 4, katero se je nanašalo izključno na javni zavod Knjižnica Gornja Radgona.  

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 

5.      Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona (druga obravnava)  

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Gornja Radgona – druga obravnava. 

6.      Poročilo o notranji reviziji v Občini Gornja Radgona za leto 2015

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o notranji reviziji v Občini Gornja Radgona za leto 2015, ki ga je pripravil Predpis, revizijske in poslovne storitve, Hermina Krajnc, s.p.. 

7.      Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015, ki obsega:
-        pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015,
-        pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015,
-        pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2015 in
-        ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev. 

8.      Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2015

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2015. 

9.      Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava). Obravnava predloga odloka traja do vključno 22. 9. 2016. Vse že podane pripombe so del obravnave predloga odloka.
V predlog odloka se vključi, da imajo občinski sveti pravico do obravnave in odločanja o elaboratu cen, ki ga bo pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o. in da bo sklep občinskega sveta zavezujoč za župana pri glasovanju na svetu ustanoviteljic. V predlog odloka se vključijo vsi predlogi podani na 14. seji Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe z dne 5. 9. 2016. Končno verzijo pripomb na predlog odloka za prvo obravnavo v času javne obravnave pripravi Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe na posebni seji, na katero se povabi tudi vse članice in člane občinskega sveta. 

10.  Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja do vključno 22. 9. 2016. Vse že podane pripombe so del obravnave predloga odloka. 

11.  Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2016 (dopolnitev št. 1)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2016 (dopolnitev št. 1). 

12.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2016  

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2016, kot sledi:
-          zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli gospe Davorki MAKOVEC,
-          srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli gospodu Jožetu PAJEKU,
-          bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli gospodu Miranu JAUŠOVCU,
-          plaketi Občine za dosežke v gospodarstvu se podelita:
   * podjetju ROSENBAUER Slovenija d.o.o. in direktorju g. Marjanu CVIKLU
   * podjetju ARCONT d.d. in direktorju g. Branku KURBUSU,
-          listine Občine Gornja Radgona se podelijo:
   * gospodu Francu DOMAJNKU,
   * Rdečemu križu Slovenije – Območnemu zruženju Gornja Radgona,
   * Združenju šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona.  

13.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2016  

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01.2016 do 30.06.2016. 

14.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

 

SKLEPI 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 9. 9. 2016 (PDF)