Obvestilo o objavi razpisa Slovenskega podjetniškega sklada: P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja)

datum: 19.01.2017

kategorija: Razpis

Javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada: "P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji" je objavljen na: www.podjetniskisklad.si

* * *

POVZETEK: 

P7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
 

Predmet, namen in cilji javnega razpisa:

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).


Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.


Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Do mikrokredita so upravičeni MSP:
- ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na  problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju,
- ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. 

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji:
- območja občin Maribora s širšo okolico
- območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
- območja občin Pokolpja
- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. 

Za opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014. Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

Razpisnik:
Slovenski podjetniški sklad 

Razpisana sredstva:
Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer:

Maribor z okolico v višini 4.220.000,00 EUR

Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR

Pokolpje v višini 2.590.000,00 EUR

Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000,00 EUR


Rok:
Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog:

01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017.

 

Več o javnem razpisu 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49