16. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 9. 2. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 25.01.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/16-F1
Datum:   25. 1. 2017
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), 
 

S K L I C U J E M 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 9. februarja 2017, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 5. izredne seje občinskega sveta z dne 29. 11. 2016, zapisnika 6. izredne seje občinskega sveta z dne 7. 12. 2016 in zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 22. 12. 2016

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5.      Sklep o podaji soglasja k začetku postopkov za investicijo gradnje nadzidave dela stavbe Zdravstvenega doma Gornja Radgona – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Joža PRIMOŽIČ, direktor Zdravstvenega doma Gornja Radgona

6.      Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cene občinske obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2017 v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

7.      Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (druga obravnava) – obrazložitev Boštjan FLEGAR, višji svetovalec v občinski upravi

8.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (prva obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

9.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (prva obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

10.  Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

11.  Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 40 navedenih nepremičnin v lasti občine in predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

12.  Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št. 569/5 k.o. Lomanoše ter 666/3 in 666/5 k.o. Orehovci – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

13.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 16. redno sejo OS - 9. 2. 2017 (PDF)
- 25. 1. 2017

Odbor za družbene dejavnosti - AMANDMA na predlog Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (druga obravnava) (PDF) - 7. 2. 2017 

DODATNO GRADIVO za 16. redno sejo OS - 9. 2. 2017 (PDF) - 9. 2. 2017 Posnetek celotne seje (1. del) (objavljeno 13. 2. 2017):


Posnetek celotne seje (2. del) (objavljeno 13. 2. 2017):