22. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 12. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 11.12.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/22-F1
Datum:   11. 12. 2017
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 21. decembra 2017, s pričetkom ob 15.30 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje občinskega sveta z dne 19. 10. 2017 in zapisnika 7. izredne seje občinskega sveta z dne 15. 11. 2017

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5.      Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2018/2016 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo – obrazložitev Davorin KURBOS, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

6.      Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2018 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

7.      Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2018 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

8.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (druga obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

9.      Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2018 – obrazložitev Simona PELCL, uslužbenka v občinski upravi

10.  Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2018 – obrazložitev Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave

11.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkama št. 5 in 6, ki bo predloženo naknadno.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.KOMPLETNO GRADIVO za 22. redno sejo OS - 21. 12. 2017 (PDF) - 11. 12. 2017     

DODATNO GRADIVO za 22. redno sejo OS - 21. 12. 2017 (PDF) - 15. 12. 2017 

DODATNO GRADIVO za 22. redno sejo OS - 21. 12. 2017 (PDF) - 21. 12. 2017     
 

Posnetek celotne seje (objavljeno 22. 12. 2017, teh. popr. 16. 1. 2018):  (POSNETEK)