Javni razpis za zasedbo enega prostega strokovno tehničnega delovnega mesta RAČUNOVODJA VII/2-III za javne zavode (rok do 3. 2. 2017)

datum: 24.01.2018

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za zasedbo enega prostega strokovno tehničnega delovnega mesta RAČUNOVODJA VII/2-III za javne zavode (PDF)

* * *

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16 in 15/17-odl. US) Občina Gornja Radgona objavlja javni razpis za zasedbo enega (1) prostega strokovno tehničnega delovnega mesta:
 

RAČUNOVODJA VII/2-III
za javne zavode  

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-       najmanj visoka strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
-       najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
-       opravljen vozniški izpit B kategorije. 

Zaželeno je tudi osnovno poznavanje dela z računalnikom (urejevalnik teksta, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov) in računovodskih programov, ki jih uporabljajo javni zavodi. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. 

V skladu s trinajsto točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

 • opravljanje vseh finančno-računovodskih nalog ter organizacijskih, strokovnih in razvojnih nalog, ki se nanašajo na finance javnega zavoda Kultprotur Gornja Radgona in PORA Gornja Radgona, kamor med drugim spadajo tudi:
  -       priprava finančnega načrta javnega zavoda in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
  -       priprava letnih poročil in zaključnega računa ter priprava premoženjske bilance javnega zavoda,
  -       strokovna pomoč organom javnega zavoda pri sprejemanju in izvrševanju splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
  -       vodenje poslovnih knjig,
  -       usklajevanje analitične in sintetične evidence,
  -       spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen, ki so v pristojnosti javnega zavoda,
  -       izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
  -       izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač, potnih nalogov in drugih stroškov dela ter obračunavanje davkov in prispevkov (pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, avtorske pogodbe, obvezna praksa, delo študentov, obračun davka na dodano vrednost) za javne zavode,
  -       izvajanje nalog povezanih z blagajniškim poslovanjem javnega zavoda,
  -       preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, potnih nalogov) z zakonskimi določili in predpisi, ki urejajo to področje,
  -       pripravljanje internih navodil,
  -       sodelovanje z nadzornimi institucijami in organi,
 • opravljanje drugih strokovnih nalog podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
 

pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopija spričevala, diplome;

 1. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo z navedbo stopnje izobrazbe, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta;
 2. pisno izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije ali fotokopijo izpita;
 3. pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Gornja Radgona,  pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis po Europass standardu, v katerem naj kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, skupaj z dokazili, s katerimi razpolaga. 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije oziroma razgovora s kandidati. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje na delovnem mestu v računovodstvu javnega zavoda in imajo znanje, ki je potrebno za to delovno mesto. 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusno dobo 6 mesecev. Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na prosto strokovno tehnično delovno mesto Računovodja VII/2-III« na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona, in sicer v roku 10 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje oziroma na spletni strani Občine Gornja Radgona. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. 

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite na telefonski številki 02/564-38-18-Marija Kaučič ali po e-pošti

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 

Številka zadeve: 110-1/2018-U101
V Gornji Radgoni, 22. 1. 2018 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.