JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (nepremičnina k.o. Gornji Ivanjci ) (rok do 22. 2. 2018)

datum: 31.01.2018

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 29. 1. 2018

Vse podrobnosti, pogoji, postopek so razvidni iz priponke v tej objavi.

* * *   

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2017, objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1.      NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846
 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednje stvarno premoženje: 

·         nepremičnina parc. št. 95/3 k.o. 210 Gornji Ivanjci, ki predstavlja starejši in novejši del gospodarske zgradbe št. 54 ter pripadajoče stavbno zemljišče in dvorišče v skupni izmeri 1101 m2. Starejši del zgradbe je zgrajen leta 1937, novejši prizidek k obstoječemu objektu pa je bil zgrajen v letu 1960. Neto površina gospodarskega objekta znaša 354,48 m2. 

Izhodiščna cena nepremičnine, ki predstavlja neto ocenjeno vrednost nepremičnine brez dajatev, davščin, stroškov postopka, je ocenjena in navedena v poročilu sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke Mlinarič Vinka z  dne 5. 6. 2017 in dopolnitvijo k poročilu z dne 26. 12. 2017 in po znižanju izhodiščne cene za -13 % vrednosti v skladu z določili 4.alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, znaša: 
·         37.920,29 EUR

V  izhodiščni vrednosti davek na promet nepremičnin oz. davek na dodatno vrednost, druge dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi, ki jih plača kupec, niso zajeti.

Na neto vrednost nepremičnin se, ker gre za nezazidano stavbno zemljišče obračuna še 22 % davka na dodano vrednost in ga plača kupec. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi ter stroške izdelave cenilnega zapisnika. 

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni, kar določa 5.odstavek 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/10,75/12,47/13-ZDU-1G,50/14,90/14-ZDU-1L,14/15-ZUUJFO).

...