JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stanovanji) (rok do 19. 4. 2018)

datum: 29.03.2018

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 27. 3. 2018

OBRAZCA - priloga št. 1 podatki o ponudniku in  priloga št. 2 ponudba (PDF)


Vse podrobnosti, pogoji, postopek so razvidni iz priponke v tej objavi.

* * *     

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2018, objavlja
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846
 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja sta naslednji nepremičnini:

  1. enosobno stanovanje v izmeri 43,80 m2, št. stanovanja 316, v 1. nadstropju stanovanjskega bloka, št. stavbe 1257 k.o. 184 Gornja Radgona, na naslovu Kocljeva ulica 19, Gornja Radgona, ki stoji na zemljišču parc. št. 230/18 k.o. 184 Gornja Radgona, vključno s sorazmernim delom funkcionalnega zemljišča parc. št. 230/18, 230/10, 230/11, 230/12, 230/14, 230/15, 230/14 vse k.o. 184 Gornja Radgona. Stanovanje je prazno, objekt v katerem se stanovanje nahaja je zgrajen v letu 2003. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2015-237-219-19340, ki velja do 7. 5. 2025;
  2. dvosobno stanovanje v izmeri 85,30 m2, št. stanovanja 1 v 1. nadstropju stanovanjskega bloka, št. stavbe 386 k.o. 187 Črešnjevci, na naslovu Črešnjevci 81, Gornja Radgona, ki stoji na zemljišču parc. št. 714/3 k.o. 187 Črešnjevci. Stanovanje je prazno, objekt v katerem se stanovanje nahaja je zgrajen v letu 1895, v letu 1988 je objekt temeljito obnovljen, inštalacije so obnovljene v letu 2007. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2018-363-291-54508, ki velja do 30. 1. 2018;


Izhodiščno vrednost nepremičnin, kot kupnino predstavlja ocenjena vrednost nepremičnine, določena po sodno zapriseženem cenilcu gradbene stroke z dne 14. 2. 2018, 14. 2. 2018 in3. 4. 2017, povišana za zneske rezervnega sklada, ter znaša

  1. za nepremičnino pod točko 2.1. v višini 34.926,92 EUR
  2. za nepremičnino pod točko 2.2 v višini 23.875,82 EUR


V  izhodiščni vrednosti davek na promet nepremičnin oz. davek na dodatno vrednost, druge dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi, izdelave cenilnega zapisnika, ki jih plača kupec, niso zajeti.

Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in vložene napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, plača kupec. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi ter stroške izdelave cenilnega zapisnika.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni, kar določa 5.odstavek 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/10,75/12,47/13-ZDU-1G,50/14,90/14-ZDU-1L,14/15-ZUUJFO).

...