JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53«

datum: 08.06.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje  gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53« (PDF) - 8. 6. 2018


GRADIVO:* * *

Občina Gornja Radgona na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) s tem
 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje  gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53«


I.

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. projekta OPPN-6/18, junij 2018.

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 30 dni, od vključno 19. 6. 2018 do vključno 19. 7. 2018, in sicer v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona in na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, dne 11. 7. 2018, ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-naslov: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si oziroma se jih vpiše v knjigo pripomb, lahko pa se podajo tudi ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

 

Številka: 350-4/2017-27-U107
Gornja Radgona, dne 8. 6. 2018
 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.