Konstitutivna 1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2018 (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 13.12.2018

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/1-F1
Datum:   13. 12. 2018

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 8., 9. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

konstitutivno 1. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 20. decembra 2018, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo je določen naslednji obvezni DNEVNI RED:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
 2. Seznanitev s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
 4. Obravnava poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 5. Obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
 7. Slovesna prisega članov občinskega sveta
 8. Slovesna prisega župana ter njegov pozdravni nagovor

 

Gradivo je priloženo k 2. točki dnevnega reda, in sicer:

Sklic seje se v celoti javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«.

Vse novoizvoljene članice in člane občinskega sveta in novoizvoljenega župana prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument in potrdilo o izvolitvi, katerega ste prejeli od Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona.

K sklicu seje prilagamo vsem novoizvoljenim članicam in članom občinskega sveta tudi:

 • Statut Občine Gornja Radgona
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
 • Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
 • Priročnik za občinske funkcionarje (Združenje občin Slovenije, november 2018)

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.

 

 KOMPLETNO GRADIVO za konstitutivno 1. sejo OS - 20. 12. 2018 (PDF) - 13. 12. 2018 


Posnetek celotne seje (objavljeno 21. 12. 2018):