3. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 7. 6. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 27.05.2019

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/3-U112
Datum:   27. 5. 2019

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v petek, 7. junija 2019, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta z dne 18. 4. 2019
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
 5. Predlog Sprememb Statuta Občine Gornja Radgona (druga obravnava)obrazložitev David ROŠKAR, predsednik Statutarne komisije in Dragan KUJUNDŽIČ, sekretar v občinski upravi
 6. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (druga obravnava) obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi
 7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (druga obravnava)obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi
 8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (druga obravnava) obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (skrajšani postopek) obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi
 10. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2019 – obrazložitev Simona PELCL, uslužbenka v občinski upravi
 11. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 64 navedenih nepremičnin v lasti občine – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 3. redno sejo OS OGR - 7. 6. 2019 (PDF) - 27. 5. 2019 

DODATNO GRADIVO za 3. redno sejo OS OGR - 7. 6. 2019 (PDF) - 6. 6. 2019 

Posnetek celotne seje (objavljeno 10. 6. 2019):