7. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 17. 9. 2020 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 07.09.2020

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/7-U112
Datum:   7. 9. 2020

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 17. septembra 2020, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne 18. 6. 2020

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
    4.a) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona za preostanek mandatne dobe ter slovesna prisega člana občinskega sveta
    4.b) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
    4.c) Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Murski Soboti

5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020 obrazložitev Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi

7. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 54 navedenih nepremičnin v lasti občineobrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. št. 715/4 k.o. Stavešinciobrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2020 – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

10. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama


Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 5 je bilo objavljeno 14. 8., 28. 8. in 4. 9. 2020; gradivo k tč. 6 je bilo objavljeno 31. 7. 2020.

Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ za preprečevanje okužb s COVID-19 bo v sejni dvorani obvezna uporaba obraznih zaščitnih mask, seje pa se vabljeni udeležite le v kolikor ste zdravi in brez znakov okužbe.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 7. redno sejo OS OGR - 17. 9. 2020 (PDF) - 7. 9. 2020 

DODATNO GRADIVO za 7. redno sejo OS OGR - 17. 9. 2020 (PDF) - 17. 9. 2020 

 

Posnetek celotne seje (objavljeno 21. 9. 2020):