Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 (predlog v sprejem)

datum: 15.04.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter tretjega odstavka 73. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), je članicam in članom občinskega sveta s to objavo danes posredovan v sprejem predlog Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020. V vednost je posredovan tudi članicam in članom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.

Predlog zaključnega računa bo uvrščen na predlog dnevnega reda naslednje sklicane seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.  

Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 (predlog) (PDF) - 15. 4. 2020