Projekt izgradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona deležen sofinanciranja države

datum: 17.08.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Informacija za javnost 

VŠD VŠD2

 

Gornja Radgona, 16. avgust  2021

IZJAVA ZA JAVNOST

Projekt izgradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona deležen sofinanciranja države

Po dveh neuspešnih prijavah na razpise Ministrstva za izobraženje, znanost in šport (MIZŠ) je Občina Gornja Radgona tokrat uspela pridobiti sofinancerska sredstva za izgradnjo Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona.

Veselo novico povzemamo iz Sporočila za javnost Vlade Republike Slovenije vezanega na izvedbo 251. dopisne seje Vlade Republike Slovenije, 12. avgust 2021, kjer iz odgovora na poslansko vprašanje poslanca mag. Andreja Rajha izhaja, da je Občina Gornja Radgona na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z dne 5. 2. 2021 prijavila investicijo Rekonstrukcija in dozidava športne dvorane pri OŠ Gornja Radgona, vendar zaradi omejenih razpoložljivih proračunskih sredstev MIZŠ-ja ni bila izbrana za sofinanciranje.

Vlada RS je nato 8.7.2021 sprejela sklep, s katerim je MIZŠ zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v višini 72.500.000 eur. Sredstva se namenijo občinam, ki so se prijavile na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z dne 5.2.2021 in izpolnjujejo vse pogoje in merila iz razpisa, vendar zaradi omejenih sredstev njihovi projekti na razpisu niso bili izbrani.

Vlada v nadaljevanju pojasnjuje, da je Občina Gornja Radgona upravičena do sofinanciranja investicije – rekonstrukcija in dozidava Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona, v višini 1,192.988,12 EUR.

Čeprav uradnega dokumenta v obliki sklepa oziroma odločbe še nismo prejeli, smo nadvse veseli te potrditve novice o višini sofinanciranja izgradnje VŠD s strani države.

Gradbena dela ob VŠD potekajo nemoteno naprej, trenutno se na objektu stare dvorane izvaja montaža prezračevalnih kanalov, izvajajo se predelne stene, elektro in strojne instalacije ter estrih. Na objektu nove dvorane se zaključuje montaža fasade in streha in vidna je že mogočna podoba težko pričakovane pridobitve v naši občini. V okviru del zunanjosti objekta se izvaja meteorna kanalizacija in parkirišče ter dela na vhodnem platoju obstoječe osnovne šole, prav tako pa se usklajujejo predvidene aktivnosti šole s predvidenim priključevanjem novega objekta s staro šolo, da bo le-to čim manj moteče.  

Vse pohvale izvajalcu del in podizvajalcem del, ki v finančnih in časovnih okvirih izvajajo vse zastavljene naloge in zahvala vsem, ki so kakorkoli do sedaj pripomogli k uspešni zgodbi izgradnje Večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni, ki prehaja v zaključno fazo investicije.