Javno naznanilo za zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva za ID št. KMG-MID 100323382 v Spodnji Ščavnici

datum: 23.05.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo za zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva za ID št. KMG-MID 100323382 v Spodnji Ščavnici - 23. 5. 2022

IZHODIŠČA za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji v k.o. Spodnja Ščavnica, št. 2021/OPPN-022​ (PDF)

* * *

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZureP-3) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva za ID št. KMG-MID 100323382 v Spodnji Ščavnici

 

I.
Občina Gornja Radgona bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100323382 v Spodnji Ščavnici (del obočja EUP EU 15, parc. št. 1133/1, 1134/5, 1135, 1137 – del, 1138/11, 1139/1 – del, 1147 – del, 1148 – del, 1151 – del, 1175/17, 1175/18 – del, 1175/21 – del, vse k. o. 193 – Spodnja Ščavnica) (v nadaljnjem besedilu: OPPN), pripravila izhodišča za pripravo OPPN.

V ta namen občina obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.

II.
Ureditveno območje OPPN vključuje zemljišča s parc. št. 1133/1, 1134/5, 1135, 1137 – del, 1138/11, 1139/1 – del, 1147 – del, 1148 – del, 1151 – del, 1175/17, 1175/18 – del, 1175/21 – del, vse k. o. 193 – Spodnja Ščavnica, na katerih želi investitor zgraditi dva hleva za prašiče s spremljajočimi objekti in vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo. 

III.
Predloge in pripombe se lahko od 23. 5. 2022 do vključno 30. 5. 2022 pošlje pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.

IV.
o javno naznanilo se vključno z osnutkom izhodišč objavi na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na internetni strani https://www.gor-radgona.si.

 

Št. 350-1/2022-7-U107
Gornja Radgona, dne  23. 5. 2022
 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA

Stanislav ROJKO, l.r.