JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje) (rok do 5. 1. 2023)

datum: 15.12.2022

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 12. 12. 2022

Priloga 1 in 2 (PDF) 

***

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA


1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:
Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina:
1. stanovanje v izmeri 46,90 m2, št. stanovanja 7 v objektu št. 1006 k.o. 184 Gornja Radgona, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Porabska ulica 8, Gornja Radgona, ki stoji na zemljišču parc. št. 227/1 k.o. 184 Gornja Radgona. Stanovanje je prazno, objekt v katerem se stanovanje nahaja je zgrajen v letu 1984. Etažna lastnina je vzpostavljena. Objekt nima energetske izkaznice. K stanovanju spada tudi sorazmerni del pripadajočega stavbišča pod objektom parc. št. 227/1, 227/2 in 227/3 k.o. 184 Gornja Radgona.

Izhodiščno vrednost nepremičnine predstavlja ocenjena vrednost nepremičnine, kot izhodiščna vrednost določena v poročilu o oceni vrednosti pravic na nepremičnini, ki ga je izdelal sodni cenilec Tibor Čarni dne 4. 12. 2022, ki vsaj v tej vrednosti mora predstavljati ponudbeno ceno zainteresiranih ponudnikov v njihovi ponudbi in znaša najmanj v neto vrednosti 47.915,00 EUR. Kupec poravna tudi strošek izdelave poročila o cenitvi, ki znaša 380,00 EUR, strošek priprave notarskega akta kupoprodajne pogodbe, notarske overitve podpisa prodajalca nepremičnine, plačilo davka na promet nepremičnin in plačilo vpisa pogodbe v zemljiško knjigo.

V izhodiščni vrednosti davek na promet nepremičnin ter stroški, za pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi, izdelava cenilnega zapisnika v niso zajeti.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora najugodnejši ponudnik podati izjavo, da ni povezana družba po 7. odstavku 51. člena zakona, kar se nato vnese tudi v sam tekst kupoprodajne pogodbe.

 

VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!