1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 29. 3. 2023) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 24.03.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-3/2023-1 (U112) (OS/1DS)
Datum:   24. 3. 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki traja do 29. marca 2023 do 10.00 ure.

 

Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:

1. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2023 (predlog)

 

Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujni zadevi, za katero je potrebna odločitev občinskega sveta.

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k določeni točki dnevnega reda.

NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznem predlogu sklepa tako, da se v času poteka seje pri posamezni točki določenega dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane dopisne seje.

Glasuje se o predlogu sklepa k posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu poslana na e-naslov: obcina@gor-radgona.si). Za pravočasne se štejejo vsi pisni opredeljeni glasovi, ki bodo prispeli na e-naslov občine v času trajanja seje.

Prosimo za vaše sodelovanje.

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 1. dopisno sejo OS OGR - 24 - 29. 3. 2023 (PDF) - 24. 3. 2023

Pripomoček za glasovanje na 1. dopisni seji OS OGR (DOC) - 24. 3. 2023

Evidenca glasovanja in izid glasovanja na 1. dopisni seji OS OGR (PDF) - 29. 3. 2023