JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2023/2024

datum: 11.08.2023

kategorija: Razpis

Javni razpis TVD Partizan 2023-24

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2023-2024

Sklep Cenik uporabe TVD Partizan 202324.PDF

Besedilo JR za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2023-24

Javni razpis TVD Partizan v sezoni 2023-24

 

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 53, z dne 1. 10. 2009) Občina Gornja Radgona objavlja 

 

J A V N I    R A Z P I S

za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2023/2024

 

 

  1. Naziv in sedež lastnika in upravljavca telovadnice: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
  2. Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis bo občina v skladu s pogoji, navedenimi v 6. členu pravilnika, oblikovala urnik uporabe telovadnice za sezono 2023/2024, ki ga bo s sklepom potrdila tudi županja Občine Gornja Radgona.
  3. Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 26. 8. 2023), bodo, ne glede na določbe 6. člena pravilnika, lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, ki so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno.
  4. Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si (rubrika razpisi), vsak delovni dan pa tudi v glavni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, soba št. 20/I. nadstropje.
  5. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ: RAZPIS-TELOVADNICA PARTIZAN« in poslana na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v glavni pisarni občine zadnji dan roka za oddajo.
  6. Prijava se posreduje na obrazcih vloge, ki je sestavni del tega razpisa. Rok za prijavo je do vključno 26. avgusta 2023.
  7. Prostore telovadnice po urniku, sestavljenem na podlagi tega razpisa, bo možno koristiti v času od praviloma 4. 9. 2023 do 31. 8. 2024, in sicer od ponedeljka do petka, od 15.00 do 22.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 22.00 ure ter ob nedeljah po dogovoru na podlagi izraženega interesa uporabnikov.
  8. Uporaba telovadnice Partizan obsega uporabo vadbene površine v objektu, garderob, sanitarij, umivalnikov, tušev ter športnega orodja in opreme v objektu.
  9. Cenik uporabe telovadnice Partizan za sezono 2023/2024 je sprejela županja Občine Gornja Radgona, dne 11. 8. 2023 in je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si (kot del razpisne dokumentacije tega razpisa).
  10. Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva in klubi, neformalne rekreativne skupine, posamezniki in podjetja. Prednostno pravico pri oddaji telovadnice v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 6. členu Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53, z dne 1. 10. 2009), v nadaljevanju: pravilnik.

 

Številka: 671-0004/2023-33 (U113)
Datum:   11. 8. 2023
 

              ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA 
    Urška MAUKO TUŠ, l.r.